Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Carita Sunda Si Ucup Nyieun Onar - Film Pendek Sunda

Ieu carita di kutip tina Film Pendek Sunda. Kacaritakeun dina hiji lembur anu riuh tur tengtren, dina eta lembur ekeur usum halodo anu hese cai, hese jukut komo pepelakanmah geus teu jaradi kusabab geus lila usum halodo, kahirupan dina eta lembur sapopoena ukur ngarit, ngalasuluh jeung kasawah, geus pasti kabayang kumaha hesena ngala jukut, aya hiju jelema budak ngora anu ngarana si gahil.

Si gahil anu kukulutus kusabab hese jukut manehna amek - amekan nyalahkeun kadoma cenah pajarkeun kunaon domana rareuneuh jeung pajarkeun eta doma kusaha rareuneuh, maneh terus kukulutus cenah pajarkeun reuneuhna ku si ucup.

kusabab poe geus panas bari jukut hararese manehna terus diuk dina galengan, terus ngareret manehna kagirangeun sawah, katingali aya babaturana keur ungkuy ungkuyan dina galengan sabari mawa emer jeung urek sarua manehna oge kukulutus kusabab belutna teu nyangut - nyangut.

Bari diuk sigahil cocorowokan ngagoroan si ucup, Ucuuuuup, Ucuuuuup, Ucuuuup tapi angger wae si ucup teu ngalieuk terus si gahil ngagoroan si ucup lalaunan kur gerak biwirna hungkul, aneh bin ajaib si ucup ngalieuk ngadengeun sora si gahil, terus sigahil ngajakan si ucup, sapada harita si ucup nyampeurkeun katukangeun si gahil bari iseng nyungkrukeun si gahil gujubar atuh si gahil teh ngagujubar kasawah si gahil lain ngamek kalahkah seseurian, terus ngasongkn leungeuna ka si ucup bari di bedol gujubar si ucup ngagujubar kasawah.Terus maranehna dariuk dina galengan paduduaan, kusabab haus si gahil nitah si ucup meuli cai, kopi bala bala jeung cengekna, leos atuh si ucup ngaleos rek meuli cai tapi karekmah sabaraha lengkah geus di goroan deui ku si gahil kusabab duitna pohoeun terus atuh si ucup di bere duitna ku si gahilteh, bari nunguan si ucup datang si gahil nuluykeun ngarit deui.

Teu kungsi lila si ucup geus datang deui, tapi manehna pohoeun meuli cai kusabab duitna geus di beulikeun terus manehna mulung botol plastik, si botol eta di eusian ku cai wahangan, si ucup teu nyahoeun lamun di tongoheuna aya mang akuy anu keur kiih.

Teu kungsi lila si ucup geus nepi deui kasigahil, bari barang dahar jeung maranehna ocon seuseurian ngomongkeun mamangna si bangkit anu majarkeunteh arek melet si ipeh, tah maranehna arek ngaheureuyan si bangkit pajarkeun teh, saenggeus beres uplek ngobrol si gahil nitah si ucup minuhan jukut sakarung kusabab si gahil capeun jeung tunduh cenah.

Si gahil terus sare kusabab ngaritna di tuluykeun ku si ucup, bari gegeleneng si ucup terus ngarit, keur jongjon ngarit teu kungsi lila aya anu datang mang akuy, mang akuy terus ngiluan ngarit kusabab jukutna harejo, teu kungsi lila mang akuy ngeri beuteung manehna mihape jukut ka si ucup ulah di paok cenah, sa enggeus mang akuy init ngaleos ka solokan eta jukut anu mang akuy bari jeung pinuh di tukeurkeun ku si ucup, maneh terus kabur nyampeurkeun si gahil bari hahehoh ngajak balik. Teu kungsi lila mang akuy datang bari ngeuleuweuh ka si ucup.

Bersambung......